Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Project Moore Advocaten B.V. (“Project Moore”) en de cliënt.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaarden uitgevoerd door Project Moore. Dat geldt ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Project Moore verbonden persoon wordt uitgevoerd. Toepasselijkheid van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Project Moore voor schade in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat onder de door Project Moore afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 4. Indien bovengenoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is iedere aansprakelijkheid van Project Moore beperkt tot het honorarium dat door de cliënt is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, met een maximum van EUR 100.000.
 5. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de cliënt bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade.
 6. Project Moore zal de benodigde zorgvuldigheid betrachten wanneer zij bij de uitvoering van een opdracht derden inschakelt. Project Moore is niet aansprakelijk voor enige fout van deze derden. De cliënt machtigt Project Moore om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
 7. De cliënt zal Project Moore vrijwaren voor iedere aanspraak van een derde die op enige wijze samenhangt met de door Project Moore voor de cliënt verrichte werkzaamheden en de cliënt zal alle daarmee verband houdende kosten en schade aan Project Moore vergoeden. Dit geldt niet voor zover de aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Project Moore.
 8. Naast Project Moore kunnen ook alle personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een opdracht of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 9. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan cliënt in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de datum van de declaratie.
 10. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Project Moore is onderworpen aan Nederlands recht. Op onze dienstverlening is de kantoorklachtenregeling van Project Moore van toepassing, zie daarvoor www.projectmoore.com. De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de cliënt en Project Moore.
 11. In het geval van een verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.

Project Moore Advocaten B.V. is gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 51653990.

Mei 2017

Download als PDF